top of page

ממשל צבאי הוא שלטונו המאורגן של צבא באוכלוסייה אזרחית, בדרך כלל לאחר מלחמה וכיבוש. לרשות הממשל הצבאי עומדת מערכת משפטית, הכוללת חוקים, תקנות ומוסדות, והיא מופעלת על ידיו. במדינות רבות ממשל צבאי אוכף חוקים מיוחדים, למשל עוצר.

ממשל-צבאי.jpg

1

הממשל הצבאי
1966-1948

קרדיט תמונה

תמונה:

חוק נכסי נפקדים, התש"י 1950 הוא חוק המקנה למדינת ישראל את נכסיהם של מי שעזבו אותה לשטחיהן של מדינות עוינות במהלך מלחמת העצמאות. הוא החליף תקנות שעת חירום שהסדירו את העניין משלהי 1948 ועד תחילת 1950 (ואת הפרקטיקה שהייתה נהוגה לפני קבלתן).

נכסי-נפקדים.jpg

2

נכסי נפקדים

קרדיט תמונה

תמונה:

המאבק המשפטי של עקורי הכפרים הערביים איקרית וכפר בירעם מתנהל מאז ראשית שנות החמישים ונוגע לזכותם של תושבי הכפרים וצאצאיהם לשוב לבתים שאותם פינו במהלך מלחמת העצמאות לאחר הבטחת נציגי מדינת ישראל כי יורשו לחזור אליהם.

איקרית-ובירעם.jpg

3

איקרית ובירעם

קרדיט תמונה

תמונה:

bottom of page